Faculty

Professor Bing Liu (Director)

PhD Students

 

Geli Fei

Lei Shu

Nianzu Ma

Shuai Wang

Visitors

 

Yueshen Xu [LinkedIn] (Visiting Student from Zhejiang University, 2014)

Federico Alberto Pozzi (Visiting Student from University of Milano-Bicocca, 2014)

Jianfeng Si (Visiting Student from The city university of Hong Kong, 2013)

Liang Yang (Visiting Student from Dalian University of Technology, China, 2013)

Tieyun Qian (Visiting Professor from Wuhan University, China, 2013)

Gang Xu (Visiting Scholar from Institute of Software Chinese Academy of Science, 2012)

Zhongwu Zhai (Visiting Student from Tsinghua University, China, 2010)

Alumni

 

Kaidi Zhao (2006) (Microsoft)

Minqing Hu (2006) (Teradata)

Yanhong Zhai (2006) (Microsoft)

Yi Zhang(2008) (Google)

Nitin Jindal (2009) (Google)

Xiaowen Ding (2010) (Machine Zone)

Lei Zhang (2011) (LinkedIn)

Arjun Mukherjee (2014) (Assistant Professor in University of Houston)

Zhiyuan (Brett) Chen (2015) (Google)

Huayi Li (2016) (Google)